Контрол на достъпа

Системите за контрол на достъпа и работното време се реализират с помощта на турникети, бариери, врати и допълнителни заграждения.

Основни функции на системата

  • идентифицира служителите и посетителите по техните лични карти и им разрешава или отказва достъп до определени врати в зависимост от изискванията на собствениците или административното ръководство. Идентификационните карти са основани на изключително сигурна технология за безотказно четене от разстояние и практически не могат да бъдат дублирани или фалшифицирани.
  • дава възможност за административен контрол на присъствята, отсъствията и закъсненията, както и за индивидуално отчитане на отработеното време на служителите.
  • поддържа поименен дневен, месечен и годишен компютърен архив за присъствените часове в работно и извънработно време, брой закъснения и отсъствия. Осъществява архив на регистрираните събития и позволява да се правят справки за минали периоди. Справките са екранни и на печат.
  • автоматизира попълването на дневника за посетители, като наличието на “посетителски” карти дава възможност за ограничаване достъпа на външните лица само до позволените зони, при определени служители или в определени времеви интервали.
  • софтуерният продукт на системата има възможност за импорт на данни към други програмни системи – личен състав, ТРЗ, безналично разплащане, които могат да се доставят и от фирмата.

Безконтактни карти и печат