Металдетектори

Металдетекторът се използва за откриване на метални предмети намиращи се в материала, който транспортират гумено транспортните ленти, и последващо евентуално изключване на движението на лентата за отстраняване на металния предмет.

Възможно е свързването на допълнително маркиращо устройство, което изпуска известно количество маркиращ материал на мястото, където е открит металния предмет с цел по-лесното му намиране.

Възможно е и комбинирането на металдетектор с металоуловител. Използването на металоуловител позволява да бъде отстранен от транспортната лента метален предмет без да бъде спиран транспортьора и свързаните с него съоръжения. За целта металоуловителят се монтира над транспортната лента.

Металдетекторът се състои от две части: антена и табло с електроника, които са свързани с помощта на специален проводник.

Металдетекторът работи на принципа на изменение на качествения фактор на антената при попадане на метален предмет в обсега на полето й. Честотата на колебанията е 10 kHz. Входът на антената е галванично развързан с трансформатор. Реакцията на металдетектора зависи от размерите и формата на предмета преминаващ покрай антената, от неговото специфично съпротивление, от разстоянието до антената и от скоростта на движение на лентата. Чувствителността на металдетектора се настройва в зависимост от изискванията за големината на металните предмети, които биха причинили вреда при преминаването си. При увеличена на максимум чувствителност и отсъствие на външни смущаващи въздействия металдетектораът улавя гайка M4 минаваща на разстояние 30 mm от антената със скорост 0.2-0.5 m/s. Максималната чувствителност, която реално може да бъде използвана, зависи от големината на външните смушаваши въздействия и правилния монтаж на металдетектора.

Основните смушаваши въздействия, които биха могли да предизвикат фалшиви сработвания на металдетектора са следните:

вибрациите на металната конструкция и движешите се елементи на транспортьора;
вибрациите на антената и на таблото на металдетектора;
електромагнитни полета и радиочестотни излъчвания в близост до антената или таблото на металдетектора;
силни звукови трептения в близост до антената или таблото на металдетектора;
искрене на контактите на изходните релета на металдетектора;
електрически смушения в захранването.
Металдетекторът работи със захранващо напрежение ~220V -25/+10%. Снабден е два релейни изхода с превключващи контакти с възножност да комутират ток до 1A при напрежение ~220V.

Антената трябва да бъде монтирана под транспортната лента на минимално възможното разстояние, като се отчете провисването на лентата от тежестта на товара.